Informatie

Op de Ericaschool willen wij vanuit onze Christelijke levensovertuiging op een positieve manier omgaan met elkaar. Vanaf 2015 werken we op school met de Kanjertraining. Deze methode helpt ons om te bouwen aan een klimaat van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Wij bieden in principe groepsgebonden onderwijs en hebben oog voor verschillen in ontwikkeling. Kinderen worden vanaf de start op onze school goed gevolgd. Waar nodig doen we aanpassingen aan de leerstof om de kinderen te ondersteunen of extra uit te dagen. Een spil in deze begeleiding vormen de intern begeleiders, die als coach van de leerkrachten de doorgaande lijn waarborgen. In onze zoektocht naar de beste ondersteuning van kinderen werken we nauw samen met ouders. 

Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema's vastgesteld:
Streefbeelden

  1. In onze school worden talenten van kinderen, leerkrachten en ouders benut.
  2. In onze school is groeiende aandacht voor gepersonaliseerd leren, waarbij kinderen zich meer op eigen niveau
       en in eigen tempo ontwikkelen. Hierbij worden de mogelijkheden van digitale middelen optimaal benut.
  3. Binnen de school is expliciete aandacht voor burgerschap. Kinderen zijn betrokken op de eigen plaats en
       de inwoners van Rhenen.
  4. Er is sprake van eigenaarschap bij leerlingen. Er wordt vanuit dit oogpunt gewerkt met een leerlingenraad. 
  5. Er is sprake van een professionele leergemeenschap. Leerkrachten en leerlingen leren van elkaar, waardoor
       samen verbeterdoelen worden bepaald.
  6. Leerlingen leren met behulp van het projectmatig werken (Topondernemers): kritisch omgaan
       met informatiebronnen, samenwerken, creatief denken, zichzelf presenteren, reflecteren. Hierbij
       ontwikkelen ze hun ICT-vaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor "leren leren"
  7. Op onze school is aandacht voor een brede ontwikkeling. Leerlingen kunnen op bepaalde momenten zelf
       kiezen uit workshops gericht op bijvoorbeeld sport, dans, muziek, schilderen, houtbewerking, drama
       etc. Hierbij wordt groepsdoorbroken gewerkt. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door een nog op te
       leiden cultuurcoördinator.
  8. Bewegend leren vormt onderdeel van ons curriculum. Bewegingsonderwijs vindt daarnaast plaats op een
       hoog niveau door de inzet van een vakleerkracht.


Meer informatie over het reilen en zeilen van onze school vindt u in onze schoolgids of ons schoolplan.


De Ericaschool maakt onderdeel uit van VPCO Rhenen. Hieronder vindt u de links naar de Jaarrekening en het Bestuursverslag van VPCO Rhenen over 2018
Jaarrekening 2018
Bestuursverslag 2018